ElementUI中Dropdown 下拉菜单组件里面放置按钮绑定事件之后,其他按钮还能点击,而不消失

image.png

点击'...'之后出现三个按钮,分别如图所示
想要的结果是:
点击导出表单结果是一个弹出一个dialog,然后 这三个按钮消失

但是现在目前的情况是:
点击‘导出表单结果’,弹出dialog,鼠标还能点击‘删除’和‘复制’按钮
贴上下面的代码

<el-dropdown>

 <el-button type='text'>
  <i class="fa fa-ellipsis-h" aria-hidden="true"></i>
 </el-button>
 <el-dropdown-menu slot="dropdown" class="button-dropdown">
  <el-dropdown-item>
   <el-button @click.stop="showExport(row)" type="text">
    <i class="fa fa-arrow-down"></i>导出表单结果
   </el-button>
  </el-dropdown-item>
  <el-dropdown-item>
   <el-button @click.stop="deleteClickHandler(row)" type="text">
    <i class="fa fa-remove f16"></i>删除
   </el-button>
  </el-dropdown-item>
  <el-dropdown-item>
   <el-button @click="copyInvitation(row)" type="text">
    <i class="fa fa-window-restore"></i>复制
   </el-button>
  </el-dropdown-item>
 </el-dropdown-menu>

</el-dropdown>

求大神解答办法

待解决 悬赏分:40 - 离问题结束还有
反对 0举报 0 收藏 0

我来回答

回答2