js数组对象随机排序

var arr = [
 {name: '头不动', id: '1'},
 {name: '2', id: '2'},
 {name: '不动', id: '3'},
 {name: '4', id: '4'},
 {name: '5', id: '5'},
 {name: '尾巴不动', id: '6'
}]

请问下想让id为2、4、5 随机排序有什么好办法吗?剩下元素位置不变
我想的是先把要排序的内容单独存入一个数组,然后记一个原始index,然后随机排,然后再记录一个目标index,然后再去原始数组里根据这2个index去做交换,感觉好复杂·有木有啥偷懒点的方法呢

const randomSort = (arr) => { 
 let i = arr.length 
 while (i) { 
 let j = Math.floor(Math.random() * i--); 
 [arr[j], arr[i]] = [arr[i], arr[j]] 
 } 
 return arr 
}
已解决 悬赏分:70 - 解决时间 2021-11-26 17:41
反对 0举报 0 收藏 0

回答1

最佳
 • @
  randomSort = (arr, filter) => {
   let list = arr.filter(filter).sort(() => .5 - Math.random())
   return arr.map(item => filter(item) ? list.pop() : item)
  }
  randomSort(arr, item => ['2', '4', '5'].includes(item.id))

  image.png

  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-26 11:52