v-if 获取数据再判断的问题。

<view class="content-top-c" v-if="(val.oc) > 38">{{ val.oc }}</view>

我想在打印出来的数据中判断。如果大于38就显示
这个vif该怎么写

试过

v-if="(val.oc) > 38"
v-if="val.oc= > 38"
v-if="{{val.oc}}= > 38"
v-if="'val.oc'= > 38"

都不行

问题已解决:

<view v-if="val.oc >= 37.5" class="content-top-c cr">{{ val.oc }}C</view>

后台传进来的需要是纯数字。

已解决 悬赏分:60 - 解决时间 2021-11-27 14:04
反对 0举报 0 收藏 0

回答6

最佳
 • @

  注意数据类型,数值比对大小最好使用Number(val.oc)处理下

  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-27 00:37
 • @

  先判断val存不存在,再看类型。如果不是Number,就用Number()处理一下.

  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-27 02:07
 • @

  val && val.oc > 38

  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-27 02:19
 • @
  v-if="val && val.oc && val.oc > 38"
  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-27 03:06
 • @
  <view class="content-top-c" v-if="val.oc*1 > 38">{{ val.oc }}</view>
  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-27 03:37
 • @
  v-if="val && +val.oc > 38"
  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-27 04:56