ejs模版怎么打印对象,查看对象属性

比如 hexo主题中 site.categories 是一个文章分类对象数组,那我怎么打印看对象里有什么属性?下面的代码是不行的

<% for(var i = 0; i < site.categories.length; i++) { %>
    <div>
      <%- site.categories[i] %>
    </div>
<% } %>

// 这样也不行
<%= site.categories[0] %>

请问我怎么打印才能看到对象的数据?

待解决 悬赏分:40 - 离问题结束还有
反对 0举报 0 收藏 0

我来回答

回答1