react-native 模拟器报错信息如何复制出来?

如图, 我想把模拟器里面的报错信息复制出来, 用于百度,

请问如何复制这个报错信息文本呢?

333333333333333333333333333333333333.png

待解决 悬赏分:0 - 离问题结束还有 54天19小时18分21秒
反对 0举报 0 收藏 0

我来回答

回答1